Monday , September 26 2022

Stephen Hillenburg nie ¿yje Twórca "SpongeBoba" walczy³ ze stwardnieniem zanikowym bocznym[ad_1]

O ¶mierci Hillenburga poinformowa³a stacja Nickelodeon "Jestemymy niezwykle zasmuceni wiadomości ±, ¿e Steve Hillenburg zmar³ po walce z ALS" – czytamy w o¶wiadczeniu "Steve nasyci³ 'SpongeBoba Kanciastoportego' wyj ± tkowym poczuciem humoru i niewinnocici ±, które przynios³y radoésom pokoleniom dzieci i rodzin na ca³ym ¶wiecie" – poda³a stacja, dodaj ± c, ¿e postacie i ¶wiat, które stworzy³ bêd ± zawsze przypominaæ o optymizmie, przyja iini i nieograniczonej sile woobra¼ni.

Rysownik w marcu ubieg³ego roku poinformowa³, ¿e choruje na stwardnienie zanikowe boczne Jest to choroba neurodegradacyjna U pacjentów systematycznie pogarsza siê sprawnoise ruchowa, awe do caokowitego paraliwau i ermi przez zatrzymanie pracy miêñni oddechowych. Zwykle ALS prowadzi do ¶mierci w ci ± gu kilku lat, choæ zdarzaj ± siê wyj ± tkowe przypadki, jak Stephen Hawking, który ¿y³ z chorob ± ponad 50 lat (wo przypadku choroba postêpowa³a bardzo powoli).

[ad_2]
Source link