Friday , January 22 2021

【生 蛇 痛】 又 話 好 番? 【解 仲會成 日 痛 – 香港 蘋果 日
【生 蛇 痛】 又 話 好 番? 【生 仲會成 仲會成 痛 痛 蘋果 蘋果 日

曾經 生 蛇, 都會 對 「痛」 留下 不可磨滅 的 印象. 生 蛇 和 水痘 密不可分, 其實 是 同 一種 帶狀 疱疹 病毒, 出 過 水痘, 病毒 就會 在 病人 的 神經 線 潛伏 一世. 身體 虛弱,病毒 就會 沿 …


Source link