Monday , January 18 2021

"สว ท ช. – อังกฤษ" พัฒนา ข้าว ไทย  • Share:

ดร. ณรงค์ ศิริ เลิศ วร กุล ผ อ. สำนักงาน พัฒนา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี แห่ง ชาติ (สว ท ช.) เปิดเผย ว่า สว ท ช. ร่วม กับ สถาน เอกอัครราชทูต สห ราช อาณาจักร ประจำ ประเทศไทย และ UK Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) ศึกษา วิจัย และ พัฒนา ข้าว ภาย ใต้ กองทุน นิ ว ตัน เพื่อ พัฒนา องค์ ความ รู้ โดย กลุ่ม นัก วิทยาศาสตร์ ระดับ โลก ใน สาขา เทคโนโลยี ขั้น สูง ด้าน จี โน ม ด้าน ฟี โน มิกซ์ และ ชีว สารสนเทศ ศาสตร์ เพื่อ เพิ่ม ป ะ สิทธิ ภาพ ใน การ ใช้ น้ำ หรือ ทน แล้ง ของ ข้าว โดย องค์ ความ รู้ ที่ ได้ จะ นำ มา ค้นหา ยีน ที่ ควบคุม ลักษณะ ดัง กล่าว และ พัฒนา เครื่องหมาย โมเลกุล มา ใช้ ใน การ คัดเลือก และ ปรับปรุง พันธุ์ ข้าว ให้ ทน แล้ง ใน ระยะ ต่อ ไป รวม ทั้ง พัฒนา โมเดล การ ระบาด วิทยา ของ เชื้อ สาเหตุ โรค เพื่อ นำ มา ใช้ ประโยชน์ ใน การ บริหาร จัดการ พันธุ์ ข้าว ใหม่ ที่ มี การ ปรับปรุง โดย การ รวม ยีน ต้านทาน หรือ การ ใช้ ยีน เดี่ยว ด้ อย่าง ยั่งยืน ใน การ ควบคุม โรค ขอบ ใบ แห้ง ซึ่ง ถือว่า มี ความ สำคัญ ต่อ การ พัฒนา ข้าวของ ประเทศไทย ใน การ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ใน ระบบ การ ผลิต ข้าว และ ขีด ความ สามารถ ใน การ แข่งขัน ของ ข้าว ไทย.


Source link