Tuesday , October 26 2021

เกษตร ฯ หนุน "ช็อป ยาง เพื่อ ชาติ" ส่งเสริม อุตสาหกรรม "ยางพารา" ไทย[ad_1]

กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ หนุน ช็อป ยาง เพื่อ ชาติ เพื่อ ส่งเสริม อุตสาหกรรม "ยางพารา" ของ ประเทศไทย เตรียม หารือ เอกชน ผลิต ล้อ ยาง พร้อม เร่ง ขับเคลื่อน การ รับ ซื้อ ให้ มาก ขึ้น …

วัน ที่ 27 พ.ย. 61 นาย กฤษฎา บุญ ราช รัฐมนตรี ว่า การ กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ว่า ตาม ที่ พล. อ. ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี มี นโยบาย เน้น ย้ำ ให้ ภาค รัฐ เพิ่ม สัดส่วน การ ใช้ น้ำ ยางพารา ภายใน ประเทศ ให้ มาก ขึ้น โดย นำ ไป ใช้ ใน กิจกรรม หรือ สาธารณะ ประโยชน์ ต่างๆ นั้น ขณะ นี้ กระทรวง เกษตร ฯ ได้ รับ การ รายงาน จาก ผู้ ว่า ราชการ จังหวัด เกษตรและสหกรณ์ จังหวัด และ การ ยาง แห่ง ประเทศไทย (ก ย ท.) ที่ ปร จำ ใน แต่ละ จังหวัด ว่า จะ มี การ เชิญ ประชุม นายก องค์การ บริหาร ส่วนท้องถิ่น เพื่อ กำหนด แผนการ ใช้ ยางพารา ทำ ถนน ใน เขต พื้นที่ ของ จังหวัด และ ใน เขต ของ องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อป ท.)

ทั้งนี้ ประกอบ กับ กำหนด แผนการ ใช้ ยางพารา สำหรับ ทำ ถนน นั้น มี 2 ประเภท ได้แก่ 1. พารา แอ ส ฟั ล ติก (Para Asphaltic) และ 2. พารา ซอย ซีเมนต์ (Parasol Cemen) โดย ส่วน ใหญ่ จะ เน้น ทำ พารา ซอย ซีเมนต์ เพราะ เป็น ถนน ใน หมู่บ้าน ส่วน พารา แอ ส ฟั ล ติก คือ ถนน ใหญ่ ซึ่ง อยู่ ใน อำนาจ หน้าที่ ของ กระทรวง คมนาคม

ขณะ ที่ กระทรวง เกษตร ฯ ได้ ดำเนิน การ ขอ แบบ แปลน กลาง (แบบ ประเมิน ราคา กลาง) คาด ว่า แบบ รับรอง โครงสร้าง ถนน พารา แอ ส ฟั ล ติก จะ ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ ภายใน สัปดาห์ นี้ นอกจาก นี้ กระทรวง มหาดไทย ได้ ออก หนังสือ สั่ง การ ไป ยัง อป ท. ให้ นายก อป ท. สามารถ ใช้ งบประมาณ สะสม ของ องค์กร มา ทำ ถนน ได้

นอกจาก นี้ ยัง ได้ ตั้ง ศูนย์ อำนวย การ ติดตาม โครงการ ทำ ถนน และ ยางพารา ควบคู่ กับ กระทรวง มหาดไทย เพื่อ บูร ณา การ ทำงาน สนับสนุน และ ช่วยเหลือ กัน พร้อม ยืนยัน ว่า โครงการ นี้ สามารถ ดูด ซับ ปริมาณ ยางพารา ที่ มี อยู่ จำนวน มาก ให้ หมด ลง ไป ได้ อีก ทั้ง ได้ รับ การ รายงาน ว่า จ. เชียงใหม่ มี น้ำ ยางพารา จำนวน 3,000 ตัน อป ท. จำนวน 65 องค์กร ได้ รับ รายงาน จาก ผู้ ว่า ฯ ว่า น้ำ ยาง ที่ มี อยู่ ใน ขณะ นี้ ไม่ พอ ต่อ ความ ต้องการ จึง ได้ แนะแนว ทาง ใน การนำ น้ำ ยาง จาก จังหวัด ใกล้ เคียง เช่น แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง มา ใช้ได้ ส่วน การ ซื้อ น้ำ ยาง สด ขอ ให้ ซื้อ จาก สถาบัน เกษตรกร, กลุ่ม เกษตรกร, สหกรณ์ การเกษตร และ รัฐวิสาหกิจ ชุมชน ซึ่ง การ ยาง แห่ง ประเทศไทย (ก ย ท.) เป็น ผู้ รับรอง และ ใน การ ซื้อ น้ำ ยาง นั้น ใช้ ราคา กลาง ซึ่ง ก ท. ประกาศ ทุก วัน เป็น ราคา รับ ซื้อ

"กระทรวง เกษตร ฯ สนับสนุน ให้ ซื้อ น้ำ ยาง จาก สถาบัน เกษตรกร โดยตรง เนื่องจาก ขณะ นี้ ชาวสวน ยาง กำลัง ได้ รับ ความ เดือดร้อน และ เพื่อ เป็นการ ดูด ทรัพย์ และ รัฐบาล พยายาม ดูแล ให้ เกษตรกร สามารถ ดำรง ชีพ อยู่ ได้ และ มี ราย ได้ มาก ขึ้น อีก ทั้ง กระทรวง เกษตร ฯ จะ เชิญ ผู้ ประกอบ การ แปรรูป ทำ ยาง ล้อ รถยนต์ ทั้ง ใน และ ต่าง ประเทศ มา ร่วม หารือ กัน ซึ่ง ใน ส่วน ของ การ จำหน่าย ต่าง ประเทศ นั้น จะ ขอ ค วา ม ร่วมมือ ให้ รับ ซื้อ น้ำ ยางพารา มาก ขึ้น กว่า ปกติ "นาย กฤษฎา กล่าว

[ad_2]
Source link