Monday , January 25 2021

ไข้หวัด ระบาด ร ร. สาธิต จุฬา ฯ ฝ่าย ประถม ปิด 3 วันผ อ. ร ร. สาธิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ฝ่าย ประถม ประกาศ หยุด เรียน 3 วัน ระหว่าง 23-25 ​​ม.ค. หจำปข

เมื่อ วัน ที่ 22 ม.ค. ผู้สื่อข่าว รายงาน ว่า ผ ศ. ทินกร บัว พูล ผ อ. ร ร. สาธิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ฝ่าย ประถม ได้ ทำ หนังสือ ถึง ผู้ ปกครอง เรื่อง ประกาศ หยุด เรียน ระบุ ว่า จาก รายงาน สถานการณ์ เจ็บป่วย ด้วย ไข้หวัด สาย พันธุ์ ต่างๆ ของ หน่วย งาน อนามัย โรงเรียน พบ ว่า นักเรียน ตั้งแต่ ชั้น อนุบาล 1 ถึง ชั้น ประถม ศึกษา ปี ที่ 6 มี แนวโน้ม ที่ จะ มี อัตรา การ เจ็บป่วย เพิ่ม ขึ้น เป็น จำนวน มาก ทาง ร ร. สาธิต จุฬาลงกร หา วิทยาลัย ฝ่าย ประถม จึง ได้ ปรึกษา กับ สาธารณสุข 5 กรุงเทพมหานคร และ ได้ รับ ข้อ เสนอ แนะ ว่า ร ร. ควร มี การ ปิด เรียน เพื่อ หยุด การ แพร่ ระบาด ของ โรค ไข้หวัด สาย พันธุ์ ต่างๆ ดังนั้น ทาง ร ร. จึง ขอ ประกาศ ให้ นักเรียน ชั้น อนุบาล 1 ถึง ชั้น ประถม ศึกษา ปี ที่ 6 หยุด เรียน ตั้งแต่ วัน พุธ ที่ 23-25 ​​ม.ค. 2562 รวม เป็น เวลา 3 วัน เพื่อ ที่ ทาง ร ร. จะ ได้ ทำความ สะอาด ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ และ สิ่งของ เครื่อง ใช้ ต่างๆ โดย จะ เปิด เรียน ตาม ปกติ ใน วัน จันทร์ ที่ 28 ม.ค. 2562 ทั้งนี้ ขอ ความ ร่วมมือ กั ย ปู้ ปกครอง นักเรียน ปฏิบัติ ตาม ข้อ ตกลง ของ ร ร. ว่า นักเรียน คน ใด มี อาการ เจ็บป่วย ขอ ให้ หยุด พัก รักษา ตัว ที่ บ้าน ให้ สุขภาพ แข็งแรง ก่อน เพื่อ ป้องกัน การ แพร่ เชื้อ ต่อ ผู้ อื่น

ขอบคุณ เฟ ซ บุ๊ ก: สาธิต จุฬา ฯ ฝ่าย ประถม

แท็ ก ที่ เกี่ยวข้อง


Source link