Thursday , January 21 2021

öåíà, ïîäàðêè and âàðèííûûû êîíèèãóðàôèèè06 January 2019, 14:42

 êîíöå AIAA palalyano ïðåäñòàâèë Honor Honor V20 ïðîøëîãî, ÿíâàðå for êîòîðûé áóäåò ïðåäëîæåí åâðîïåéñêîé ïóáëèêå IIa íàèìåíîâàíèå 20. Ïðåèìóùåñòâàìè äåâàéñà ñòàëè View All View äèñïëåé ñ IIa-25-II ôðîíòàëüíóþ êàìåðó, äèçàéí ñ îñîáîé òåêñòóðîé çàäíåé ïàíåëè, äâîéíàÿ synthetic îòâåðñòèåì for ýêðàíå – êàìåðà ñ 48 second îñíîâíûì ñåíñîðîì ÷ èïñåò Kirin 980.  Naoe ïîÿâèëèñü ïîäðîáíîñòåé åâðîïåéñêîãî ðåëèçà ãàäæåòà, êîòîðûå âêëþ ÷ atho âàðèàíòû êîíôèãóðàöèè çàâèñèìîñòè I îáúåìà ïàìÿòè öåíû òàêæå. Èòàê, ñîãëàñíî ýòèì äàííûì, ïîêóïàòåëþ áóäåò ïðåäëîæåíî AAA èçäàíèÿ: 6/128 AA öâåòå Phantom Blue ñ öåííèêîì 549/569 addicted (çàâèñèìîñòè ñòðàíû I) 8256 AA ðàñöâåòêàõ Eee Phantom Blue Midnight Black second öåíå 649/699 addicted. Anony's IAEO IOAOAAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyaAyAyaAyAyAyAyAyAyaAyAyaAyaAyaAyaAiaAiaAiaAiaAiaAyuanAnAnAnAuAnAnnAnn Watch NOnanyonnu 179. Ôôèaèaàuuíííííéíííííaíííííííííííííííííííííííííííoí 22 ÿíâðð áàðèæåå. Òîãaà æå ðàññ ÷ èòûâàìì ííçó ÷ èòu ñðîêè énñòóííèÿï íðíäóóó and íäðîáíññì ðîññèéñêîãî ðåëèçà.

Blackview

© Àðòóð Ëó ÷ êèí Mobiltelefon

Ïì ìòèàààààà @ ishahnagar 24


Source link